Zaloguj do panelu

Nazwa użytkownika

Hasło

Regulamin

§1 Informacje ogólne

1.1 Definicje użyte w Regulaminie


Właściciel Serwisu – Waldemar Barwiński Agencja Artystyczna PLUM.


Serwis – turystyczny serwis internetowy www.siolo.nadbuzanskiesiolo.pl


Użytkownik - soba fizyczna, niepełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zgodę opiekuna prawnego lub przedstawiciel osoby prawnej, który korzysta z Serwisu

1.2 Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

1.3. Prezentowane na stronach internetowych www.siolo.nadbuzanskiesiolo.pl , materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


§2 Zasady ogólne użytkowania Serwisu

2.1. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.

2.2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie w swoim imieniu.

2.3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich parametrów technicznych i funkcjonalności Serwisu, czasowego lub całkowitego wyłączenia Serwisu.

2.4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo odebrania użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu w każdym czasie bez podawania przyczyn.

2.5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.

2.6. Regulamin lub warunki korzystania z Serwisu może ulec zmianie w dowolnym czasie.


§3 Ochrona danych osobowych

3.1. Dane wprowadzone przez Użytkownika podczas logowania będą przetwarzane przez Właściciela Serwisu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) (dalej: „Ustawa o ochronie danych”).

3.2. Właściciel Serwisu przetwarza dane osobowe niezbędne do korzystania z serwisu.

3.3 W odniesieniu do danych osobowych  Użytkownika Właściciel Serwisu stosuje zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3.6. Udostępnienie danych jest dobrowolne,.W każdej chwili Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych.


§4 Postanowienia końcowe

4.1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.2. Korzystając z Serwisu Użytkownik oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla niego zrozumiałe i akceptuje on wszystkie jego postanowienia.